Πρώτη συνάντηση με όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο. Εξηγήθηκαν οι στόχοι του έργου, οι δραστηριότητες και οι προϋπολογισμοί που ανατέθηκαν σε κάθε εταίρο, έγινε προβολή του έργου GANTT και συμφωνήθηκαν οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις.