Εκπαίδευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα: Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης και Ψηφιακά Εργαλεία

ECHO, ακρωνύμιο των λέξεων “Εκπαίδευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα: Δημιουργικά Κέντρα Μάθησης και Ψηφιακά Εργαλεία” είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τις ειδικές ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινότητας εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Βιωσιμότητας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Το θέμα του ECHO αποτελείται επομένως από διάφορες, σημαντικές λέξεις-κλειδιά όπως: περιβάλλον, αειφορία, προώθηση οικολογικών προοπτικών και στάσεων, δηλαδή ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις που απαιτούν σύνθετη σκέψη και πολυεπίπεδες σχεδιαστικές προσεγγίσεις. Το ECHO υλοποιείται από μια διεθνή σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν οργανισμοί με εκτεταμένη εμπειρία, που έρχονται μαζί για να σχεδιάσουν μια στρατηγική πορεία ικανή να επανεξετάσει τους εκπαιδευτικούς χώρους, δημιουργώντας συγκεκριμένα νέους, προσανατολισμένους στο μέλλον.

Συνεπώς, η εκπαίδευση ενηλίκων συνδυάζεται με τις πρωτογενείς γλώσσες της δημιουργικότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιακής καινοτομίας. Το σημείο εκκίνησης του ECHO είναι η αναγνώριση των κενών στα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το έργο επιθυμεί να προωθήσει την ανάπτυξη της συστημικής συνείδησης και της αξίας της Περιβαλλοντικής Αειφορίας ως εκπαιδευτικής διαδρομής, αξιοποιώντας τη σχέση μεταξύ ανθρωπιάς και οικοσυστήματος και σκιαγραφώντας έτσι, με απλό και ελκυστικό τρόπο, νέες συνήθειες και συμπεριφορές που είναι τόσο συγκεκριμένες όσο και ριζωμένες στο άτομο, υποστηριζόμενες επιπλέον από κατάλληλη κριτική σκέψη και μοντέλα ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.

Τα προϊόντα του ECHO αποτελούν μια αρχιτεκτονική – και ψηφιακή – με υψηλό εκπαιδευτικό αντίκτυπο, με στόχο την ενδυνάμωση και την αύξηση των δεξιοτήτων ενός μεγάλου και διαστρωματωμένου κοινού ενηλίκων στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Το έργο αποτελείται από μικτές ενότητες, θέτοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατά τη διάρκεια του τριετούς κύκλου ζωής του έργου, θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

Μια εκπαιδευτική, καινοτόμα έκθεση στο Παλέρμο (Ιταλία), προσανατολισμένη προς το μέλλον, με στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση στον τομέα της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με δημιουργικά, ψηφιακά και καθηλωτικά μέσα.

Ένας ψηφιακός και εικονικός τόπος, ένας διαδραστικός και πολιτιστικά ελκυστικός πόρος για τις ομάδες-στόχους των ενηλίκων: μια καθηλωτική πλατφόρμα μάθησης που αρχειοθετεί τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αντλώντας από ενάρετες πρακτικές και συμπεριφορές που προωθούνται από ευρωπαϊκές οργανώσεις και πολίτες.

Πόροι και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση ευαισθητοποίησης στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ειδικά σχεδιασμένες για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που εργάζονται τόσο με ενήλικες όσο και με νέους: ενημερωμένα πακέτα που ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα.

Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στις καλύτερες μορφές περιβαλλοντικού ακτιβισμού στην Ευρώπη: ένα εκπαιδευτικό και παρακινητικό πακέτο που θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες της νεολαίας, θα ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών τους και θα διευκολύνει τη μελλοντική εφαρμογή και διάδοση.