Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Αειφορίας στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση είναι το πρώτο αποτέλεσμα της ECHO, στόχος της οποίας είναι να αναλύσει την ποιότητα και τη συνέπεια της ενσωμάτωσης των θεμάτων της Περιβαλλοντικής Αειφορίας (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – ΠΕ) στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που υπάρχουν στις χώρες εταίρους και, γενικότερα, στην Ευρώπη, επισημαίνοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές. Το αποτέλεσμα αυτό σκιαγραφεί επίσης μια χρήσιμη, ελκυστική μεθοδολογία για τους εκπαιδευτικούς για τη διευκόλυνση της προαναφερθείσας ενσωμάτωσης. Η έρευνα αυτή θα συνοδεύεται επίσης από ένα εργαλείο ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, βασισμένο στη χαρτογραφική μεταφορά: ο “χάρτης του εκπαιδευτικού” που προσδιορίζει ανάγκες, δεξιότητες, “επισκοπώντας” την προώθηση της οικολογικής βιωσιμότητας στην εκπαίδευση.