Първа среща с всички партньори, участващи в проекта. Бяха обяснени целите на проекта, дейностите и бюджетите, възложени на всеки партньор, беше разгледан проектът GANTT и бяха договорени оперативните мерки.