Образование за екологична устойчивост: Центрове за творческо обучение и цифрови инструменти

ECHO, акроним на „Образование за екологична устойчивост“ е проект по програма „Еразъм+“ Ключово действие 2, насочен към образованието за възрастни, който е съобразен със специфичните нужди на европейската общност за обучение на възрастни в областта на устойчивото развитие, устойчивостта и опазването на околната среда. Поради това темата на ECHO е съставена от няколко, важни ключови думи като: околна среда, устойчивост, насърчаване на екологични перспективи и нагласи, т.е. европейски и глобални предизвикателства, които изискват комплексно мислене и многопластови подходи за проектиране. ECHO се изпълнява от международно партньорство, в което участват организации с богат опит, обединени за разработване на стратегически път, способен да преосмисли образователните пространства, като конкретно създаде нови, ориентирани към бъдещето.

Поради това образованието за възрастни се съчетава с основните езици на творчеството, културното наследство и цифровите иновации. Отправната точка на ECHO е признаването на пропуските в различните европейски системи за образование и обучение в областта на устойчивото развитие и опазването на околната среда, както и в областта на устойчивото развитие. Ето защо проектът желае да насърчи нарастването на системната осведоменост и ценността на Устойчивостта на околната среда като образователен път, използвайки връзката между антропията и екосистемата и по този начин очертавайки по прост и атрактивен начин нови навици и поведение, които са едновременно конкретни и вкоренени в индивида, като освен това са подкрепени от адекватно критично мислене и модели на активно и отговорно гражданство.

Продуктите на ECHO са архитектура – също и цифрова – със силно образователно въздействие, насочена към овластяване и повишаване на уменията на широка и разслоена възрастна аудитория в областта на екологичната устойчивост. Проектът е съставен от смесени единици, поставящи в центъра съвременните културни и образователни потребности.

ЦЕЛИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

По време на тригодишния жизнен цикъл на проекта ще бъдат изпълнени следните цели:

Образователна, иновативна изложба в Палермо (Италия), ориентирана към бъдещето, чиято цел е да повиши осведомеността в областта на образованието за устойчивост на околната среда чрез творчески, цифрови и потапящи средства.

Цифрово и виртуално място, интерактивен и културно атрактивен ресурс за целевите групи от възрастни: платформа за потапяне в учебния процес, която архивира добрите европейски практики в областта на екологичната устойчивост, като се опира на добродетелни практики и нагласи, насърчавани от европейски организации и граждани.

Ресурси и дейности, насочени към придобиване на осведоменост в областта на екологичното образование, предназначени специално за преподаватели и младежки работници, работещи както с възрастни, така и с младежи: актуализирани комплекти, които подобряват преподавателите, за да се улесни насърчаването на екологичното образование на различни нива.

Голямо внимание ще бъде отделено на най-добрите форми на екологичен активизъм в Европа: образователен и мотивационен комплект, достъпен за преподаватели и младежки работници, който обогатява техните учебни програми и улеснява бъдещото им прилагане и разпространение.